https://hello-poland.eu/biznes_v_polshe_podatki/
750������������ ���� �������������� �� ������������ �� 2022-2023. ���������������� �� ���������������� JDG (������) ���� Spolka z o.o. (������).