https://blog.zeroplex.tw/2023/01/20/data-type-casting-on-mysql/
MySQL 上的資料型態轉換