https://almiqat.com/Clip?Id=6
یکی از اعمال شب جمعه، ده مرتبه خواندن این دعای شریف است.