https://almiqat.com/Clip?Id=1014
قنوت نماز، یکی از بهترین موقعیت‌ها برای دعا کردن