https://allergovestnik.ru/problemnyj-diagnoz-retrospektivnoe-issledovanie-pacientov-stradajushhih-nasledstvennym-angiootekom-s-deficitom-s1-ingibitora/
�������������������� ��������������: ������������������������������ ������������������������ ������������������, �������������������� ���������������������������� ���������������������� �� ������������������ ��1-��������������������