https://allergovestnik.ru/covid-19-vyzyvaet-dolgovremennye-izmeneniya-v-strukture-mozga/
COVID-19 ���������������� ���������������������������� ������������������ �� ������������������ ����������