https://winaero.com/how-to-pin-recycle-bin-to-quick-access-in-windows-10/
How to pin Recycle Bin to Quick Access in Windows 10