https://winaero.com/how-to-open-the-win-x-menu-in-windows-11/
How to open the Win + X menu in Windows 11