https://winaero.com/add-show-recycle-confirmation-to-windows-10-recycle-bin-context-menu/
Add Show Recycle Confirmation to Windows 10 Recycle Bin Context Menu