Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d5%b0%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%bd-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d5%be/
Սովորական մահկանացուներս աշխատելով շաբաթական 5 օրյա ռեժիմով, հոգնածությունից խոսելներս չի գալիս, իսկ ի՞նչ ասի ՄԱՐԴԸ, երբ աշխատում է 24/7 ռեժիմով