https://tanboor.ir/%d8%aa%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%d9%94-%d8%a7%d9%84%d9%81/
تنبورنوازی فرشاد حقیقی در پروژهٔ «الف» در ترکیه - تنبور