https://tanboor.ir/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%be%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5/
اولین ورکشاپ از سلسله ورکشاپ‌های تخصصی تنبور، زیر نظر رضا علی‌آبادی - تنبور