https://tab.blogsazan.com/post/3UK0/%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86
ره آسمان درون است پر عشق را بجنبان