https://tab.blogsazan.com/post/3U0g/%D8%AA%D9%88-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%AE-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C---%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC
تو ای پری کجایی که رخ نمی‌نمایی - هوشنگ ابتهاج