https://tab.blogsazan.com/post/3TXR/%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%DA%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
عاقبت چون سر زلف تو شدم سودایی