https://tab.blogsazan.com/post/3TP0/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B4%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B2
عاشقا هستی خود در ره معشوق بباز