https://tab.blogsazan.com/post/3T7J/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84---%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C
زندگی جاده و راهی است به آن سوی خیال - سهراب سپهری