https://svestka.biz/posts/LUKS-with-yubikey/
Unlock LUKS using YubiKey on Debian Bookworm - Patrik Švestka