https://spozitiv.ru/krasota/pchyoly-pokusali-aglaya-tarasova-perestaralas-s-ukolami-krasoty.html
«Пчёлы покусали?»: Аглая Тарасова перестаралась с уколами красоты