https://privl.ru/pozitiv/tragicheskie-sovpadeniya-posle-semejnyx-ssor-kogda-yazyk-okazyvaetsya-vragom.html
Трагические «совпадения» после семейных ссор. Когда язык – оказывается «врагом»