https://pgoffice.gov.mv/faqs?group=1#7
ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ހިނގާ ގޮތް: ދަޢުވާ ކުރަން ނުވަތަ ނުކުރަން ނިންމުމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބަލާނެ ކަންކަން.