https://nccustudios.com/%e0%b6%b1%e0%b7%8f%e0%b6%bd%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%af%e0%b7%8f-%e0%b7%83%e0%b7%92%e0%b7%80%e0%b7%8a-%e0%b7%80%e0%b7%99%e0%b6%b1%e0%b7%92-%e0%b6%9a%e0%b6%bd%e0%b7%8f%e0%b6%b4%e0%b6%ba-%e0%b6%b1/
“නාලන්දා”සිව්වන කලාපය නිකුත් කෙරේ.