https://make-trip.ru/aktsyi-avia/sletat-v-pragu-za-6000
Слетать в Прагу за 6000 рублей!