https://hita4.ru/prilozhenie-vkontakte-stalo-nedostupno-v-app-store/
Приложение ВКонтакте стало недоступно в App Store