https://havesovinfo.ru/inspiration/%d5%a1%d5%b5-%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b3%d5%a5%d5%b4%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%b8%d6%82%d6%84-%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d6%84-%d5%a1%d5%a6%d5%b6%d5%be%d5%b8%d6%82/
Այ տիկին Աճեմյան, դուք խոսում եք ազնվությունից ու արդարությունից… Լսեք, դուք ի՞նչ կապ ունեք նման մարդկային հասկացությունների հետ