Don't have Telegram yet? Try it now!
https://funnyblog.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%ab-%d5%b4%d5%a5%d5%ae-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%b6-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a5%d5%b6-%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a7-%d5%bd%d5%ab%d6%80%d5%a5%d5%ac%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80/
Գործի մեծ մասն արդեն արված է սիրելիներ։Հավաքվենք ու էս հարցը վերջապես լուծենք։Առանց Նիկոլ Հայաստան