https://emakar.ru/mama-zamenit-tebe-vseh-ne-zhenis-syn-tverdila-ona/
«Мама заменит тебе всех. Не женись, сын!» — твердила она