https://dunyo.info/cyrl/site/inner/turkiyadan_munosabat_ozbekistonda_amalga_oshirilaiotgan_borilaiotgan_isloҳotlar_eoiiga_aazo_bolish_yolidagi_muҳim_omildir-4hG