https://drosuae.com/Download/shaikh_khalid_ismail/dros/fekh_moyaser/haj/011.mp3
���������� �������� �������������� ��� ���������� 11 ���