https://boldlink.io/2023/08/29/aws-hybrid-take-advantage-of-the-best-of-both-worlds/
AWS Hybrid: Take advantage of the best of Both Worlds