https://blogsazan.com/mag/reportage/post/3SOZ/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F-
پس از انجام چه مراحلی می توان درخواست طلاق از طرف مرد را مطرح کرد؟