https://autoreflex.ru/strakhovaniye/subekty-obyazatelnogo-sotsialnogo-strahovaniya.html
Субъекты обязательного социального страхования