http://www.rouzbahani.com/14011006/منظور-از-معامله-را-بهم-بزند-در-ماده-252-ق/