http://choqorok.com/@cryptobyalireza/g538
������ ���� �������� ������������ ���� ���� ������ ������������ �������� ������������� ������������ ���� ���� ���� ���� �������� ���������� ���������� ������ ���� �������� ������ �������� �������� ���� �������� Uppercase ����