http://choqorok.com/@bargi_az_tarikh/u5bs
��� ��� ��� �������� ���� ���������� ���������� ��� ���.. ���� ���������������� ������������ ����������������� ������������