http://choqorok.com/@bargi_az_tarikh/iekk
��� ��� ��� �������� ���� ���������� ���������� ��� ���..���� ���������������� ������������ �������� ������������