http://www.hardproblem.ru/posts/bibliografiya/tipy-oboznachennye-i-sozdannye/
Типы обозначенные и созданные