http://www.hardproblem.ru/posts/bibliografiya/berkli-o-estestvennykh-zakonakh-obshchestva/
Беркли о естественных законах общества