http://drosuae.com/Download/shk_3bdallah_kamali/dros/shar7_mukhtasar_bloog_maram/ketab_salat/004.mp3
���������� �������������� �������������� �������������� ��� ���������� 4 ���