http://drosuae.com/Download/shaikh_khalid_ismail/dros/shar7_kitab_siyam_min_umdat_ahkam/004.mp3
الشيخ خالد اسماعيل ⚫ كيف أصوم رمضان؟ (4) ⚫