http://arajininfo.ru/inspiration/%d5%bf%d5%b2%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a8-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d6%81%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%a5%d5%ac-%d5%af%d5%b8%d5%af%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%ab-%d6%84/
Տղամարդը կարողացել է բուժել կոկորդի քաղցկեղը այս ըմպելիքի օգնությամբ․ Ընդամենը 2 բաղադրիչ և հրաշքներ գործող ըմպելիքը պատրաստ է