https://www.epochtimesviet.com/ong-desantis-ba-noem-17-thong-doc-gop-khac-nghi-trinh-esg-cua-tt-biden-khien-huu-bong-cua-nguoi-my-gap-rui-ro_367725.html
Ông DeSantis, bà Noem, 17 thống đốc GOP khác: ‘Nghị trình’ ESG của TT Biden khiến hưu bổng của người Mỹ gặp rủi ro