https://feedy.news/foxconn-oferece-us-1400-para-operarios-sairem-apos-protestos-571800.html
Foxconn oferece US$ 1.400 para oper��rios sa��rem ap��s protestos