Zguduirea Adventismului
64 subscribers
4 photos
17 files
56 links
„Un singur interes va predomina, un singur subiect le va înghiți pe toate celelalte – Hristos, neprihănirea noastră.”
Download Telegram
„Dacă cineva ascultă solia lui Dumnezeu de mustrare, avertizare și încurajare, în timp ce inima îi este plină de prejudecată, nu va înțelege adevărata importanță a soliei ce i s-a dat ca mireasmă de viață spre viață. Satana îi stă alături, ca să îl facă să înțeleagă totul într-o lumină falsă. Dar sufletele care flămânzesc și însetează după cunoștință divină vor auzi corect și vor obține binecuvântarea prețioasă pe care Dumnezeu a rânduit să le fie transmisă. Mintea lor este sub influența Duhului Său cel Sfânt, de aceea ei aud corect.” – Materialele 1888, p. 329
„Poate că arăți spre unii dintre frații noștri conducători care nu au primit lumina și nu s-au bucurat de ea, ci s-au interpus între lumină și popor, ca ea să nu ajungă la ei. Aceștia trebuie să dea socoteală lui Dumnezeu pentru poziția lor. Ei lucrează cu siguranță despărțiți de Hristos în loc să lucreze în armonie cu El; însă atitudinea și poziția lor vor fi o scuză pentru faptul că tu întorci spatele luminii pe care Dumnezeu a revărsat-o pe cărarea ta? Îmi pare rău că te afli într-o orbire atât de mare încât nu ești capabil să deosebești vocea lui Dumnezeu de vocea vrăjmașului. În mod repetat am prezentat înaintea ta și a altora faptul că va veni un timp de cernere, când tot ce poate fi zguduit va fi zguduit, ca să rămână acele lucruri care nu pot fi zguduite. Acum intrăm în acel timp.” – Materialele 1888, p. 331
„Hristos nu ar fi putut face nimic în timpul slujirii Lui pe pământ pentru salvarea omului căzut, dacă divinul nu ar fi fost întrețesut cu umanul. Capacitatea limitată a omului nu poate explica taina aceasta uimitoare – îmbinarea celor două naturi, divinul și umanul. Aceasta nu va putea fi explicată niciodată. Omul trebuie să se umple de uimire înaintea ei și să stea în tăcere. Cu toate acestea, omul are privilegiul de a fi făcut părtaș la natura divină și astfel el poate într-o anumită măsură să pătrundă taina aceasta. Demonstrația aceasta minunată a iubirii lui Dumnezeu a fost făcută pe crucea Calvarului. Divinitatea a luat natura omenirii. Cu ce scop? Pentru ca prin neprihănirea lui Hristos omenirea să poată deveni părtașă de natură divină” – Materialele 1888, p. 332
„Formele exterioare nu pot lua locul evlaviei interioare. Învățătorii iudei se înălțau pe ei înșiși ca neprihăniți. Pe toți cei care erau de altă părere îi numeau blestemați și închideau porțile cerului în fața lor, declarând că cei care nu au învățat în școlile lor nu sunt neprihăniți. Însă cu toată critica și rigurozitatea lor, cu toate formele și ceremoniile lor, ei erau o ofensă pentru Dumnezeu. Ei îi priveau de sus și îi disprețuiau tocmai pe cei care erau prețioși în ochii lui Dumnezeu. La fel, printre cei care pretind a crede învățăturile credinței noastre, există persoane pline de fariseism. Dacă aceștia nu se prind în fiecare clipă de meritele sângelui Mântuitorului răstignit și înviat, vor predica predici lipsite de Hristos și vor deveni pietre de poticnire pentru sufletele care întreabă de calea mântuirii. Strategiile omenești, planurile omenești și sfaturile omenești vor fi fără putere. Numai în Isus Hristos va fi capabilă să stea în picioare biserica din imediata apropiere a venirii lui Hristos. Răscumpărătorul ei îi cere să înainteze în evlavie, să crească în zel, să înțeleagă tot mai bine pe măsură ce se apropie de sfârșit că înalta ei chemare este «de la Dumnezeu în Isus Hristos».” – Materialele 1888, p. 332-333
„Există încă adevăruri glorioase care vor fi descoperite poporului lui Dumnezeu. Privilegii și datorii despre care ei nici nu bănuiesc că ar exista în Biblie vor fi prezentate clar în fața urmașilor lui Hristos. Pe măsură ce pășesc pe cărarea ascultării plini de umilință, împlinind voia Sa, aceștia vor cunoaște tot mai mult cuvintele vii ale lui Dumnezeu și vor fi întemeiați în învățăturile drepte. Botezul Duhului Sfânt va risipi închipuirile omenești, va dărâma barierele înălțate de eu și va face să dispară simțământul că „eu sunt mai sfânt decât tine”. Se va vedea atunci în toți un spirit mai umil, mai multă credință și dragoste; eul nu va mai fi înălțat. Privește și trăiește. Spiritul lui Hristos, exemplul lui Hristos va fi demonstrat în poporul Său. Vom urma atunci mai îndeaproape căile și faptele lui Isus. Amvonul, editura și biserica vor da pe față mai multă umilință, mai multă stăpânire de sine, mai multă răbdare și bunătate, iar iubirea lui Isus ne va umple inimile. Îmi este imposibil să vă descriu rezultatul unei asemenea influențe.” – Materialele 1888, p. 333
„Când am ajuns la Battle Creek, ne-am dat seama că unii dintre frații și surorile noastre au ajuns înaintea noastră prin scrisori trimise de la conferință, având același caracter ca și cel de la conferință, arătând astfel că cei care au scris acele rapoarte nu au primit la conferință binecuvântarea pregătită de Domnul pentru ei. Au mai fost și delegați care s-au întors la Battle Creek înaintea noastră și care s-au grăbit să facă relatări despre conferința de la Minneapolis, prezentând versiunea lor incorectă, care era în defavoarea fraților A. T. Jones și E. J. Waggoner, a lui W. C. White, a mea și a lucrării pe care am fost constrânsă să o fac la conferința aceea. Unii, care nu m-au văzut de la Conferința Generală de la Oakland, California, m-au întâmpinat aproape ca pe o străină.
Am știut că aceeași lucrare care a stricat tabăra la Minneapolis nu s-a limitat la locul acela, ci s-a întins până la Battle Creek prin scrisorile trimise de la Minneapolis și prin cuvântul ieșit din gura celor care s-au întors împotriva noastră la Battle Creek.” – Materialele 1888, p. 352
„Însă trebuie ca faptele să vină mai întâi? Nu, ci credința vine cea dintâi. Cum? Crucea lui Hristos este înălțată între pământ și cer. Aici vine Tatăl și toți îngerii cei sfinți și, pe măsură ce se apropie de cruce, Tatăl se apleacă spre cruce și jertfa este primită. Apoi la cruce vine omul păcătos cu povara lui de păcat, își ridică privirea spre Hristos răstignit pe crucea Calvarului și își depune păcatele la piciorul crucii. Aici îndurarea și adevărul se întâlnesc, dreptate și pacea se sărută.” – Materialele 1888, p. 343
„Este imposibil să înălțăm legea lui Iehova, dacă nu ne ținem de neprihănirea lui Isus Hristos.” – Materialele 1888, p. 348
„Mi s-a pus întrebarea: «Ce credeți despre lumina pe care o prezintă acești bărbați?» Ei bine, eu v-am prezentat-o de 45 de ani – farmecul inegalabil al lui Hristos. Aceasta este ceea ce am încercat să prezint minților voastre. Când fratele Waggoner a prezentat aceste idei la Minneapolis, a fost prima învățătură clară despre acest subiect pe care am auzit-o de pe buze omenești, în afară de discuțiile dintre mine și soțul meu. Eu îmi ziceam că pot să o văd atât de clar pentru că Dumnezeu mi-a prezentat-o în viziune, iar ceilalți nu pot să o vadă din cauză că nu le-a fost prezentată așa cum mi-a fost arătată mie. Dar când altcineva a prezentat-o, fiecare fibră a inimii mele a spus: «Amin!»” – Materialele 1888, pp. 348-349
„Am vorbit în mod liber poporului, rostind cuvintele vieții. Am fost întărită și binecuvântată de Domnul. Însă zilele treceau și nicio invitație nu îi era adresată fratelui Jones de a prezenta în biserica cea mare din Battle Creek solia dată lui de Dumnezeu. Am trimis după prezbiterii bisericii și i-am întrebat din nou dacă s-au hotărât să-i dea fratelui Jones ocazia de a vorbi poporului. Răspunsul a fost: „L-am consultat pe fratele Smith, iar el a hotărât că nu ar fi bine să-l chemăm, pentru că are o atitudine prea hotărâtă și merge prea departe cu subiectul reformei naționale.”
Atunci am simțit că spiritul mi se tulbură și le-am transmis o mărturie foarte clară acestor frați. Le-am spus pe scurt ce s-a întâmplat la Minneapolis, le-am spus ce poziție am luat, că fariseismul dospea stricând tabăra de la Battle Creek, iar bisericile adventiste de ziua a șaptea erau afectate; însă Domnul mi-a dat o solie, iar eu voi lucra atât cu penița, cât și cu vocea, până când acest aluat va fi înlăturat și va fi introdus un aluat nou, anume harul lui Hristos.” – Materialele 1888, p. 356
„Nu trebuie să existe nicio zeificare a ființelor umane, deoarece aceasta Îi displace extrem de mult lui Dumnezeu. Nu trebuie să existe cercuri de oameni care să se unească într-o prietenie nesfântă, pentru a se susține unii pe alții în căi și idei opuse Duhului lui Dumnezeu. Toate aceste preferințe, tot atașamentul față de anumiți indivizi nu sunt după rânduiala lui Dumnezeu. Este un neajuns pentru toate părțile, pentru că cineva se poate simți obligat să stea alături de cel care îi este prieten apropiat.” – Materialele 1888, p. 359
„Am declarat că purtarea manifestată la Minneapolis a fost cruzime față de Duhul lui Dumnezeu, iar cei care în timpul și în urma conferinței au păstrat același spirit cu care au venit la conferință, care continuă să facă aceeași lucrare pe care au făcut-o acolo și o fac de atunci încoace vor fi prinși în amăgiri și mai mari, dacă nu se schimbă în spirit și nu își mărturisesc greșelile. Se vor împiedica și nu vor ști ce i-a făcut să cadă.” – Materialele 1888, p. 360
„Solia care a fost dată poporului în cadrul acestor adunări a prezentat în linii clare nu doar poruncile lui Dumnezeu – o parte a soliei îngerului al treilea – ci și credința lui Isus, ceea ce cuprinde mai mult decât se crede în general. Ar fi bine ca solia îngerului al treilea să fie prezentată în toate aspectele ei, deoarece oamenii au nevoie de fiecare iotă sau frântură de slovă din ea. Dacă noi proclamăm poruncile lui Dumnezeu, iar de cealaltă parte abia ne atingem, solia este mutilată de mâinile noastre.” – Materialele 1888, p. 367
🆕 Noutăți în aplicația 1888 Minneapolis

📖 Cartea care conține predicile lui A.T. Jones de la tabăra din Kansas 1889 a fost actualizată în aplicație. S-a îmbunătățit traducerea și au fost adăugate notele/observațiile redactorului de la ziarul care a stenografiat și tipărit predicile.

📑 La secțiunea articole a fost adăugată scrisoarea lui E.J. Waggoner, prin care i-a răspuns lui G.I. Butler cu privire la legea din Galateni 3:19.
Pe canalul de YouTube am creat un sondaj pentru a vedea preferințele legate de materialele de studiu. Aici nu aș dori să întreb ce materiale preferați/doriți, ci ce accesați mai des în fc. de timpul pe care îl aveți.
Final Results
28%
Accesez mai des și dedic timp materialelor scrise (tipărit, electronic)
56%
Accesez mai des și dedic timp prezentărilor video
16%
Accesez mai des și dedic timp înregistrarilor audio
Mulțumesc pentru răspunsuri. Acestea se potrivesc cu sondajul de pe YT și cu ceea ce mi s-a spus personal de mai mulți frați.

Pe canalul de YT Evanghelia Veșnică și pe platformele de podcast am început postarea unei serii despre părinții bisericii. Atașez linkul spre prima prezentare de pe YT (doar audio) cu specificarea că nu voi mai reveni cu linkuri despre această serie pentru a nu trimite mesaje inutile. Cine dorește să le asculte se poate abona pe YT sau platformele podcast. Cine are nevoie de ajutor să îmi scrie.

https://www.youtube.com/watch?v=k0FKba4_6W0
Dennis Priebe m-a rugat să transform pagina de pe siteul său unde predicile audio se puteau procura contra cost într-o pagină de descărcare gratuită. Cei care doresc aceste predici [lb. engleză] le pot descărca individual sau grupate accesând linkul:

https://www.dennispriebe.com/free-audio/
O versiune nouă a aplicației 1888 Minneapolis pentru dispozitivele mobile  a fost trimisă recent spre App Store și va fi disponibilă în câteva zile pentru actualizare/instalare. În curând va începe lucrul la versiunea pentru Android. Pentru cei care doresc să vadă modificările am creat un video - https://tinyurl.com/2lfrp87r