انگلیسی به زبان ساده
10.8K subscribers
171 photos
138 videos
29 files
253 links
در این کانال مطالب کاربردی و مفید زبان انگلیسی را بصورت روزانه دریافت کنید.


تبلیغات @Radinessi
انتقال به ابتدای کانال https://t.me/zabansadeh/1
Download Telegram
to view and join the conversation
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
درس دهم آموزش #تصویری زبان انگلیسی چرب زبان برای دانش آموزان
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
درس نوزدهم بخش دوم آموزش #تصویری زبان انگلیسی چرب زبان(اشکان)
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
درس بیستم آموزش #تصویری زبان انگلیسی چرب زبان(اشکان)
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
درس بیست و یک آموزش #تصویری زبان انگلیسی چرب زبان(اشکان)
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
درس بیست و دو آموزش #تصویری زبان انگلیسی چرب زبان(اشکان)
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
درس یازدهم آموزش #تصویری زبان انگلیسی چرب زبان برای دانش آموزان
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
درس دوازدهم آموزش #تصویری زبان انگلیسی چرب زبان برای دانش آموزان
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
درس بیست و سه آموزش #تصویری زبان انگلیسی چرب زبان(اشکان)
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
درس بیست و چهار آموزش #تصویری زبان انگلیسی چرب زبان(اشکان)
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
درس بیست و پنج آموزش #تصویری زبان انگلیسی چرب زبان(اشکان)
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
درس سیزدهم آموزش #تصویری زبان انگلیسی چرب زبان برای دانش آموزان
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
درس بیست و ششم آموزش #تصویری زبان انگلیسی چرب زبان(اشکان)
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
درس چهاردهم آموزش #تصویری زبان انگلیسی چرب زبان برای دانش آموزان
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
درس بیست و هفتم آموزش #تصویری زبان انگلیسی چرب زبان(اشکان)
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
درس پانزدهم آموزش #تصویری زبان انگلیسی چرب زبان برای دانش آموزان
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
درس بیست و هفتم بخش دوم آموزش #تصویری زبان انگلیسی چرب زبان(اشکان)
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
درس شانزدهم آموزش #تصویری زبان انگلیسی چرب زبان برای دانش آموزان
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
درس بیست و هشت بخش دوم آموزش #تصویری زبان انگلیسی چرب زبان(اشکان)
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
درس هفدهم آموزش #تصویری زبان انگلیسی چرب زبان برای دانش آموزان
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com