2nyaComputer.com
1.25K subscribers
31 photos
4 videos
18 files
118 links
مشاهده جدیدترین اخبار سایت دنیای کامپیوترشامل جدیدترین تکنولوژی های روز دنیامنابع رایگان کنکور کارشناسی،ارشد و دکتری فیلم های دانشگاه های تراز اول دنیا
Download Telegram
دانلود جزوه نظریه و زبان صفائی
http://www.2nyacomputer.com/Download/1266/t1
#نظریه_زبان_و_ماشین
دانلود کتاب نظریه زبان فارسی پیتر لینز
http://www.2nyacomputer.com/Download/1265/t1
#نظریه_زبان_و_ماشین
دانلود جزوه خلاصه نظریه زبان ها
http://www.2nyacomputer.com/Download/1264/t1
#نظریه_زبان_و_ماشین
دانلود کتاب نظریه زبان پیام نور
http://www.2nyacomputer.com/Download/1261/t1
#نظریه_زبان_و_ماشین
دانلود جزوه vlsi دانشگاه شریف
http://www.2nyacomputer.com/Download/1215/t1
#vlsi
دانلود کتاب مرجع vlsi design
http://www.2nyacomputer.com/Download/1282/t1
#vlsi
دانلود کتاب مدار منطقی موریس مانو
http://www.2nyacomputer.com/Download/1135/t1
#مدار_منطقی
دانلود حل تمرین کتاب مدار منطقی موریس مانو
http://www.2nyacomputer.com/Download/1138/t1
#مدار_منطقی
دانلود جزوه مدار منطقی پارسه
http://www.2nyacomputer.com/Download/1151/t1
#مدار_منطقی
دانلود جزوه طرح ۹۰ درصد مدار منطقی پارسه
http://www.2nyacomputer.com/Download/1210/t1
#مدار_منطقی
دانلود کتاب مدار منطقی مدرسان شریف
http://www.2nyacomputer.com/Download/1226/t1
#مدار_منطقی
دانلود کتاب مدار منطقی پیشرفته
http://www.2nyacomputer.com/Download/1142/t1
#مدار_منطقی
دانلود جزوه مدار منطقی پیام نور
http://www.2nyacomputer.com/Download/1149/t1
#مدار_منطقی
دانلود جزوه مدار منطقی دکتر گرایلو
http://www.2nyacomputer.com/Download/1147/t1
#مدار_منطقی
دانلود جزوه مدار منطقی دکتر اجلالی
http://www.2nyacomputer.com/Download/1168/t1
#مدار_منطقی
دانلود کتاب ساختمان داده دکتر قدسی
http://www.2nyacomputer.com/Download/1090/t1
#ساختمان_داده
دانلود کتاب ساختمان داده مهندس جعفر تنها و آیت
http://www.2nyacomputer.com/Download/1084/t1
#ساختمان_داده
دانلود جزوه ساختمان داده کنکوری ابراهیمی مقدم
http://www.2nyacomputer.com/Download/1074/t1
#ساختمان_داده
دانلود کتاب ساختمان داده مدرسان(فصول اولیه)
http://www.2nyacomputer.com/Download/1228/t1
#ساختمان_داده
دانلود کتاب ساختمان داده پیام نور
http://www.2nyacomputer.com/Download/1091/t1
#ساختمان_داده