ترشیز تیکت
285 subscribers
249 photos
21 videos
220 links
عرصه عرضه و معرفی فعالیتهای فرهنگی و هنری ترشیز
Download Telegram
📣برنامه فیلمهای سینما ایران کاشمر


🔸🔸چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه🔸🔸

📽تورنادو : #کودک_نوجوان
🔹ساعت: 15:30 🔹بهاء: 4000

📽جهان بامن برقص : #اجتماعی
🔹ساعت: 17:15 🔹بهاء: 6000

📽23 نفر : #فیلم_جدید
🔹ساعت: 19 🔹 بهاء: 6000

📽زیرنظر: #کمدی
🔹ساعت: 20:40 🔹بهاء: 6000

📽مطرب : #کمدی
🔹ساعت: 22:15 🔹بهاء: 6000

🔎آدرس : کاشمر _ خیابان 15 خرداد _ جنب شهرداری

🔻🔻خرید بلیط🔻🔻
📱 اینترنتی : torshiz-ticket.ir
☎️رزرو تلفنی : 55264370
👨‍💻حضوری : نیم ساعت قبل از هر سانس
📣برنامه فیلمهای سینما ایران کاشمر

🔻نیم بهاء🔻
🔸🔸شنبه نوزدهم بهمن ماه🔸🔸

📽تورنادو : #کودک_نوجوان
🔹ساعت: 15:30 🔹بهاء: 4000

📽23 نفر : #دفاع_مقدس
🔹ساعت: 17:15 🔹بهاء: 4000

📽جهان بامن برقص : #اجتماعی
🔹ساعت: 19 🔹 بهاء: 4000

📽زیرنظر : #کمدی
🔹ساعت: 20:40 🔹بهاء: 4000

📽مطرب : #کمدی
🔹ساعت: 22:15 🔹بهاء: 4000


🔎آدرس : کاشمر _ خیابان 15 خرداد _ جنب شهرداری

🔻🔻خرید بلیط🔻🔻
📱 اینترنتی : سامانه ترشیزتیکت
☎️رزرو تلفنی : 55264370
👨‍💻حضوری : نیم ساعت قبل از هر سانس
📣برنامه فیلمهای یکشنبه و دوشنبه سینما ایران کاشمر

🔸🔸یکشنبه بیستم بهمن ماه🔸🔸

📽تورنادو : #کودک_نوجوان
🔹ساعت: 15:30 🔹بهاء: 6000

📽زیر نظر : #کمدی
🔹ساعت: 17:15 🔹بهاء: 6000

📽جهان بامن برقص : #کمدی
🔹ساعت: 18:45 🔹بهاء: 6000

📽مطرب : #کمدی
🔹ساعت: 20:30 🔹بهاء: 6000

📽زیرنظر : #کمدی
🔹ساعت: 22:20 🔹بهاء: 6000🔸🔸دوشنبه چهاردهم بهمن ماه🔸🔸

📽تورنادو : #کودک_نوجوان
🔹ساعت: 15:30 🔹بهاء: 4000

📽23 نفر : #دفاع_مقدس
🔹ساعت: 17:15 🔹بهاء: 6000

📽زیر نظر: #کمدی
🔹ساعت: 19 🔹بهاء: 6000

📽مطرب : #کمدی
🔹ساعت: 20:40 🔹بهاء: 6000

📽جهان بامن برقص : #اجتماعی
🔹ساعت: 22:30 🔹بهاء: 6000

🔎آدرس : کاشمر _ خیابان 15 خرداد _ جنب شهرداری

🔻🔻خرید بلیط🔻🔻
📱 اینترنتی : سامانه ترشیزتیکت
☎️رزرو تلفنی : 55264370
👨‍💻حضوری : نیم ساعت قبل از هر سانس
🔻نیم بهاء🔻

🔸🔸سه شنبه بیست ودوم بهمن ماه🔸🔸

📽تورنادو : #کودک_نوجوان
🔹ساعت: 15:30 🔹بهاء: 4000

📽23 نفر
🔹ساعت: 17:15 🔹بهاء: 4000

📽جهان بامن برقص : #اجتماعی
🔹ساعت: 19 🔹 بهاء: 4000

📽زیرنظر : #کمدی
🔹ساعت: 20:40 🔹بهاء: 4000

📽مطرب : #کمدی
🔹ساعت: 22:10 🔹بهاء: 4000

🔎آدرس : کاشمر _ خیابان 15 خرداد _ جنب شهرداری

🔻🔻خرید بلیط🔻🔻
📱 اینترنتی : torshiz-ticket.ir
☎️رزرو تلفنی : 55264370
👨‍💻حضوری : نیم ساعت قبل از هر سانس
🔸🔸چهارشنبه بیست وسوم بهمن ماه🔸🔸

📽تورنادو : #کودک_نوجوان
🔹ساعت: 15:30 🔹بهاء: 4000

📽جهان بامن برقص : #اجتماعی
🔹ساعت: 17:15 🔹بهاء: 6000

📽23نفر#
🔹ساعت: 19 🔹 بهاء: 6000

📽مطرب: #کمدی
🔹ساعت: 20:40 🔹بهاء: 6000

📽زیرنظر : #کمدی
🔹ساعت: 22:30 🔹بهاء: 6000

🔎آدرس : کاشمر _ خیابان 15 خرداد _ جنب شهرداری

🔻🔻خرید بلیط🔻🔻
📱 اینترنتی : torshiz-ticket.ir
☎️رزرو تلفنی : 55264370
👨‍💻حضوری : نیم ساعت قبل از هر سانس
🔸🔸پنجشنبه بیست وچهارم بهمن ماه🔸🔸

📽تورنادو : #کودک_نوجوان
🔹ساعت: 15:30 🔹بهاء: 5000

📽مطرب :#کمدی
🔹ساعت: 17 🔹بهاء: 7000

📽23نفر :
🔹ساعت: 19 🔹بهاء: 7000

📽مطرب: #کمدی
🔹ساعت: 20:30 🔹بهاء: 7000

📽زیرنظر : #کمدی
🔹ساعت: 22:30 🔹بهاء: 7000

🔎آدرس : کاشمر _ خیابان 15 خرداد _ جنب شهرداری

🔻🔻خرید بلیط🔻🔻
📱 اینترنتی : سامانه ترشیزتیکت
☎️رزرو تلفنی : 55264370
👨‍💻حضوری : نیم ساعت قبل از هر سانس
🔸🔸جمعه هجدهم بهمن ماه🔸🔸


📽تورنادو : #کودک_نوجوان
🔹ساعت: 10.30 صبح🔹بهاء: 5000

📽تورنادو : #کودک_نوجوان
🔹ساعت: 16:00 🔹بهاء: 5000

📽زیرنظر : #کمدی
🔹ساعت: 17:40 🔹بهاء: 7000

📽جهان بامن برقص: #اجتماعی
🔹ساعت15: 19 🔹بهاء: 7000

📽زیرنظر : #کمدی
🔹ساعت: 21:00🔹بهاء: 7000


🔻🔻خرید بلیط🔻🔻
📱 اینترنتی : سامانه ترشیزتیکت
☎️رزرو تلفنی : 55264370
👨‍💻حضوری : نیم ساعت قبل از هر سانس

🔎آدرس : کاشمر _ خیابان 15 خرداد _ جنب شهرداری🔻🔻خرید بلیط🔻🔻
📱 اینترنتی : torshiz-ticket.ir
☎️رزرو تلفنی : 55264370
👨‍💻حضوری : نیم ساعت قبل از هر سانس
📣برنامه فیلمهای سینما ایران کاشمر

🔻نیم بهاء🔻

🔸🔸 شنبه بیست وششم بهمن ماه🔸🔸

📽جهان بامن برقص : #اجتماعی
🔹ساعت: 16:30 🔹بهاء: 4000

📽تورنادو : #کودک_نوجوان
🔹ساعت: 18:00 🔹بهاء: 4000

📽زیرنظر : #کمدی
🔹ساعت 19:40 بهاء: 4000

📽مطرب : #کمدی
🔹ساعت: 21:15 🔹بهاء: 4000


🔎آدرس : کاشمر _ خیابان 15 خرداد _ جنب شهرداری

🔻🔻خرید بلیط🔻🔻
📱 اینترنتی : torshiz-ticket.ir
☎️رزرو تلفنی : 55264370
👨‍💻حضوری : نیم ساعت قبل از هر سانس
📣برنامه فیلمهای سینما ایران کاشمر


🔸🔸 یکشنبه بیست وهفتم بهمن ماه🔸🔸

📽تورنادو : #کودک_نوجوان
🔹ساعت: 16:30 🔹بهاء: 6000

📽جهان بامن برقص : #اجتماعی
🔹ساعت: 18:00 🔹بهاء: 6000

📽زیرنظر : #کمدی
🔹ساعت 19:40 بهاء: 6000

📽مطرب : #کمدی
🔹ساعت: 21:15 🔹بهاء: 6000


🔎آدرس : کاشمر _ خیابان 15 خرداد _ جنب شهرداری

🔻🔻خرید بلیط🔻🔻
📱 اینترنتی : سامانه ترشیزتیکت
☎️رزرو تلفنی : 55264370
👨‍💻حضوری : نیم ساعت قبل از هر سانس
📣برنامه فیلمهای سینما ایران کاشمر

🔸🔸 دوشنبه بیست وهشت بهمن ماه🔸🔸

📽23نفر
🔹ساعت: 16:30 🔹بهاء: 6000

📽تورنادو : #کودک_نوجوان
🔹ساعت18:15 🔹بهاء: 6000

📽زیرنظر : #کمدی
🔹ساعت 19:45 بهاء: 6000

📽مطرب : #کمدی
🔹ساعت: 21:30 🔹بهاء: 6000


🔎آدرس : کاشمر _ خیابان 15 خرداد _ جنب شهرداری

🔻🔻خرید بلیط🔻🔻
📱 اینترنتی : torshiz-ticket.ir
☎️رزرو تلفنی : 55264370
👨‍💻حضوری : نیم ساعت قبل از هر سانس
📣برنامه فیلمهای سینما ایران کاشمر

🔻نیم بهاء🔻

🔸🔸سه شنبه بیست ونهم بهمن ماه🔸🔸

📽تورنادو : #کودک_نوجوان
🔹ساعت: 16:30 🔹بهاء: 4000

📽مطرب : #کمدی
🔹ساعت: 18:00 🔹بهاء: 4000

📽زیرنظر : #کمدی
🔹ساعت 20:00 بهاء: 4000

📽مطرب : #کمدی
🔹ساعت: 21:40 🔹بهاء: 4000


🔎آدرس : کاشمر _ خیابان 15 خرداد _ جنب شهرداری

🔻🔻خرید بلیط🔻🔻
📱 اینترنتی : سامانه ترشیزتیکت
☎️رزرو تلفنی : 55264370
👨‍💻حضوری : نیم ساعت قبل از هر سانس
📣برنامه فیلمهای سینما ایران کاشمر

🔸🔸 چهارشنبه سی بهمن ماه🔸🔸

📽جهان بامن برقص : #اجتماعی
🔹ساعت: 16:30 🔹بهاء: 6000

📽تورنادو : #کودک_نوجوان
🔹ساعت18:00 🔹بهاء: 6000

📽مطرب: #کمدی
🔹ساعت 19:30 بهاء: 6000

📽زیرنظر : #کمدی
🔹ساعت: 21:30 🔹بهاء: 6000


🔎آدرس : کاشمر _ خیابان 15 خرداد _ جنب شهرداری

🔻🔻خرید بلیط🔻🔻
📱 اینترنتی : torshiz-ticket.ir
☎️رزرو تلفنی : 55264370
👨‍💻حضوری : نیم ساعت قبل از هر سانس
📣برنامه فیلمهای پنجشنبه وجمعه سینما ایران کاشمر


🔸🔸پنجشنبه اول اسفند ماه🔸🔸

📽23 نفر :
🔹ساعت: 16:00 🔹بهاء: 7000

📽مطرب :#کمدی
🔹ساعت: 18 🔹بهاء: 7000

📽زیر نظر: #کمدی
🔹ساعت: 20:00🔹بهاء: 7000

📽مطرب : #کمدی
🔹ساعت: 21:45🔹بهاء: 7000

🔸🔸جمعه دوم اسفند ماه🔸🔸

📽23 نفر :
🔹ساعت: 16:20 🔹بهاء: 7000

📽جهان بامن برقص : #اجتماعی
🔹ساعت: 18 🔹بهاء: 7000

📽مطرب: #کمدی
🔹ساعت: 19:45🔹بهاء: 7000

📽زیر نظر: #کمدی
🔹ساعت: 21:45🔹بهاء: 7000


🔻🔻خرید بلیط🔻🔻
📱 اینترنتی : سامانه ترشیزتیکت
☎️رزرو تلفنی : 55264370
👨‍💻حضوری : نیم ساعت قبل از هر سانس

🔎آدرس : کاشمر _ خیابان 15 خرداد _ جنب شهرداری🔻🔻خرید بلیط🔻🔻
📱 اینترنتی : torshiz-ticket.ir
☎️رزرو تلفنی : 55264370
👨‍💻حضوری : نیم ساعت قبل از هر سانس
🎬 اطلاعیه رسمی: تمام سینماها، تئاترهای روی صحنه و کنسرت ها تا پایان هفته تعطیل شد

🔻مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «نظر به توصیه‌های اکید بهداشتی در شرایط کنونی و ضرورت پیشگیری مناسب از خطر ابتلا به بیماری و به منظور صیانت از سلامت آحاد جامعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تشکر از همکاری صنوف مرتبط به اطلاع عموم می‌رساند: تمامی برنامه‌های هنری و سینمایی در سالن‌ های سراسر کشور تا پایان هفته جاری تعطیل می‌شود.
برنامه جدید سینما ایران و سایر رویدادهای فرهنگی کاشمر از طریق همین کانال اطلاع رسانی خواهد شد
اکران فیلم سینمایی منصور بزودی در سالن آمفی تئاتر مجتمع سرو کاشمر...
اکران فیلم سینمایی دینامیت بزودی در سالن آمفی تئاتر مجتمع سرو کاشمر...