کانال تاپ ترابر
190 members
207 photos
2 videos
900 links
﷽ اعلام بار های روز

به همراه اخبار و بخشنامه های حمل و نقل

ثبت کامیون اجاره ای
ثبت اعلام بار صاحبان کالا
ثبت درخواست بار رانندگان

در سایت و کانال تاپ ترابر

09352269292 _09905095867_09905095868

021-88554099 _ 04142231415-16
Download Telegram
to view and join the conversation
🌐 حمل و نقل بین المللی تاپ ترابر🌐

🚚 🇮🇷 🚚 🇹🇷 🚚 🇪🇺🚚 🇬🇪

🌺🔴 97/10/29🌺

🔔تهران🔸🔹🔸قبضه🔔

🔔زنجان🔸🔹🔸قبضه🔔

🔔اصفهان🔸🔹🔸اسکندرون🔔

🔔بوئین زهرا🔸🔹🔸وان🔔

🔔تیکمه داش🔸🔹🔸اسکندرون🔔

🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔
▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️

‌‌📱09905095867 تیزچنگ

📱09905095868 احمدی

☎️ 04142231415-16 شرکت
🌐 حمل و نقل بین المللی تاپ ترابر🌐

🚚 🇮🇷 🚚 🇹🇷 🚚 🇪🇺🚚 🇬🇪

🌺🔴 97/10/29🌺

🔔بناب🔸🔹🔸اسکندرون🔔

🔔تبریز🔸🔹🔸پرویزخان🔔

🔔تبریز🔸🔹🔸امبارلی🔔

🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔
▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️

‌‌📱09905095867 تیزچنگ

📱09905095868 احمدی

☎️ 04142231415-16 شرکت
🌐 حمل و نقل بین المللی تاپ ترابر🌐

🚚 🇮🇷 🚚 🇹🇷 🚚 🇪🇺🚚 🇬🇪

🌺🔴 97/10/29🌺


🔔بندرامام🔸🔹🔸آدانا🔔

🔔بندرامام🔸🔹🔸اسکی شهر🔔

🔔بندرامام🔸🔹🔸مالاطیا🔔

🔔بندرامام🔸🔹🔸آنکارا🔔

🔔بندرامام🔸🔹🔸قیصریه🔔

🔔بندرامام🔸🔹🔸قبضه🔔

🔔بندرامام🔸🔹🔸اسکی شهر🔔

🔔بندرامام🔸🔹🔸ازمیر🔔

🔔بندرامام🔸🔹🔸هالکالی🔔

🔔بندرامام🔸🔹🔸دیاربکیر🔔

🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔
▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️

‌‌📱09905095867 تیزچنگ

📱09905095868 احمدی

☎️ 04142231415-16 شرکت
🌐 حمل و نقل بین المللی تاپ ترابر🌐

🚚 🇮🇷 🚚 🇹🇷 🚚 🇪🇺🚚 🇬🇪

🌺🔴 97/10/29🌺

🔔اراک🔸🔹🔸آنتپ🔔

🔔تبریز🔸🔹🔸ازمیر🔔

🔔تبریز🔸🔹🔸امبارلی🔔

🔔اصفهان🔸🔹🔸ازمیر🔔

🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔
▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️

‌‌📱09905095867 تیزچنگ

📱09905095868 احمدی

☎️ 04142231415-16 شرکت
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌐 حمل و نقل بین المللی تاپ ترابر🌐

🚚 🇮🇷 🚚 🇹🇷 🚚 🇪🇺🚚 🇬🇪

🌺🔴 97/10/30🌺


🔔بندرامام🔸🔹🔸آدانا🔔

🔔بندرامام🔸🔹🔸اسکی شهر🔔

🔔بندرامام🔸🔹🔸مالاطیا🔔

🔔بندرامام🔸🔹🔸آنکارا🔔

🔔بندرامام🔸🔹🔸قیصریه🔔

🔔بندرامام🔸🔹🔸قبضه🔔

🔔بندرامام🔸🔹🔸اسکی شهر🔔

🔔بندرامام🔸🔹🔸ازمیر🔔

🔔بندرامام🔸🔹🔸هالکالی🔔

🔔بندرامام🔸🔹🔸دیاربکیر🔔

🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔
▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️

‌‌📱09905095867 تیزچنگ

📱09905095868 احمدی

☎️ 04142231415-16 شرکت
🌐 حمل و نقل بین المللی تاپ ترابر🌐

🚚 🇮🇷 🚚 🇹🇷 🚚 🇪🇺🚚 🇬🇪

🌺🔴 97/10/30🌺

🔔اراک🔸🔹🔸آنتپ🔔

🔔تبریز🔸🔹🔸ازمیر🔔

🔔تبریز🔸🔹🔸امبارلی🔔

🔔اصفهان🔸🔹🔸ازمیر🔔

🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔
▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️

‌‌📱09905095867 تیزچنگ

📱09905095868 احمدی

☎️ 04142231415-16 شرکت
🌐 حمل و نقل بین المللی تاپ ترابر🌐

🚚 🇮🇷 🚚 🇹🇷 🚚 🇪🇺🚚 🇬🇪

🌺🔴 97/10/30🌺

🔔زنجان🔸🔹🔸قبضه🔔

🔔یزد🔸🔹🔸اسکندرون🔔

🔔تیکمه داش🔸🔹🔸اسکندرون🔔

🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔
▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️

‌‌📱09905095867 تیزچنگ

📱09905095868 احمدی

☎️ 04142231415-16 شرکت
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌐 حمل و نقل بین المللی تاپ ترابر🌐

🚚 🇮🇷 🚚 🇹🇷 🚚 🇪🇺🚚 🇬🇪

🌺🔴 97/11/01🌺


🔔تبریز🔸🔹🔸ازمیر🔔

🔔تبریز🔸🔹🔸قبضه🔔

🔔ساوه🔸🔹🔸امبارلی🔔


🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔
▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️

‌‌📱09905095867 تیزچنگ

📱09905095868 احمدی

☎️ 04142231415-16 شرکت
🌐 حمل و نقل بین المللی تاپ ترابر🌐

🚚 🇮🇷 🚚 🇹🇷 🚚 🇪🇺🚚 🇬🇪

🌺🔴 97/11/01🌺


🔔تهران🔸🔹🔸قبضه🔔🔴فوری شمش🔴

🔔تهران🔸🔹🔸دنیزلی🔔

🔔تهران🔸🔹🔸ارنکوی🔔

🔔تهران🔸🔹🔸مورات بی🔔


🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔
▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️

‌‌📱09905095867 تیزچنگ

📱09905095868 احمدی

☎️ 04142231415-16 شرکت
🌐 حمل و نقل بین المللی تاپ ترابر🌐

🚚 🇮🇷 🚚 🇹🇷 🚚 🇪🇺🚚 🇬🇪

🌺🔴 97/11/01🌺


🔔اراک🔸🔹🔸کونیا🔔

🔔اراک🔸🔹🔸ارنکوی🔔

🔔کاشان🔸🔹🔸مرات بی🔔🔴الباقی 1 ماشین🔴

🔔یزد🔸🔹🔸حالکالی🔔


🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔
▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️

‌‌📱09905095867 تیزچنگ

📱09905095868 احمدی

☎️ 04142231415-16 شرکت
🌐 حمل و نقل بین المللی تاپ ترابر🌐

🚚 🇮🇷 🚚 🇹🇷 🚚 🇪🇺🚚 🇬🇪

🌺🔴 97/11/01🌺

🔔تهران🔸🔹🔸قبضه🔔🔴فوری🔴 فوری🔴

🔔تبریز🔸🔹🔸وان🔔

🔔بناب🔸🔹🔸اسکندرون🔔

🔔تیکمه داش🔸🔹🔸اسکندرون🔔

🔔بوئین زهرا🔸🔹🔸اسکندرون🔔

🔔یزد🔸🔹🔸اسکندرون🔔

🔔تهران🔸🔹🔸اسکندرون🔔

🔔کاشان🔸🔹🔸اسکندرون🔔

🔔تبریز🔸🔹🔸اسکندرون🔔

🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔
▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️

‌‌📱09905095867 تیزچنگ

📱09905095868 احمدی

☎️ 04142231415-16 شرکت
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌐 حمل و نقل بین المللی تاپ ترابر🌐

🚚 🇮🇷 🚚 🇹🇷 🚚 🇪🇺🚚 🇬🇪

🌺🔴 97/11/02🌺

🔔تهران🔸🔹🔸قبضه🔔🔴فوری🔴 فوری🔴

🔔تبریز🔸🔹🔸وان🔔🔴الباقی 1 ماشین🔴

🔔تبریز🔸🔹🔸آنتپ🔔

🔔بناب🔸🔹🔸اسکندرون🔔

🔔کاشان🔸🔹🔸اسکندرون🔔

🔔تبریز🔸🔹🔸اسکندرون🔔

🔔تبریز🔸🔹🔸آنکارا🔔

🔔بازرگان🔸🔹🔸مرسین🔔

🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔
▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️

‌‌📱09905095867 تیزچنگ

📱09905095868 احمدی

☎️ 04142231415-16 شرکت
🌐 حمل و نقل بین المللی تاپ ترابر🌐

🚚 🇮🇷 🚚 🇹🇷 🚚 🇪🇺🚚 🇬🇪

🌺🔴 97/11/01🌺

🔔ایلام🔸🔹🔸تفلیس🔔🔴مرز خروج بازرگان🔴


🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔
▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️

‌‌📱09905095867 تیزچنگ

📱09905095868 احمدی

☎️ 04142231415-16 شرکت
🌐 حمل و نقل بین المللی تاپ ترابر🌐

🚚 🇮🇷 🚚 🇹🇷 🚚 🇪🇺🚚 🇬🇪

🌺🔴 97/11/02🌺

🔔یزد🔸🔹🔸آنتپ🔔

🔔تبریز🔸🔹🔸وان🔔 🔴الباقی 1 ماشین🔴

🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔🔸🔔
▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️

‌‌📱09905095867 تیزچنگ

📱09905095868 احمدی

☎️ 04142231415-16 شرکت