ترحیم مهاباد
13.8K subscribers
1.92K photos
99 videos
1.8K links
🔹🔹
.
🖤پیج رسمی آگهی مجلس ترحیم مهاباد و حومه

اینستاگرام ⬇️

با بیش از 250 هزار مخاطب در اینستاگرام
.
https://instagram.com/tarhim_mahabad_
.
جهت چاپ اعلامیه |کلیپ سالگرد| رزرو تبلیغات|⬇️
.
https://t.me/edmin_tarhim
.
09142010683 ابراهیم نژاد
.
Download Telegram
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

___

مرحوم : بانو عصمت خوانچه سپهرالدین


شهر : مهاباد


____

چاپ فرهنگ
09146255974


____
لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

___

مرحوم : حاج محی الدین فرحی


شهر : مهاباد


____

چاپ فرهنگ
09146255974


____
لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

____
مرحوم : معصومه خانم صوفی محمدی


شهر : مهاباد

____

ارسالی از اعضای محترم کانال


____

لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

____
مرحوم : خضر اختر شناس


شهر : مهاباد

____

ارسالی از اعضای محترم کانال


____

لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

____
مرحوم : حاج شریف صوفی مولودی


شهر : مهاباد

____

ارسالی از اعضای محترم کانال


____

لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

____
مرحوم : علی زرده قارنا


شهر : مهاباد

____

ارسالی از اعضای محترم کانال


____

لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

____
مرحوم : بانو نازنین رسول پور


شهر : مهاباد ( روستای کلتپه )

____

ارسالی از اعضای محترم کانال


____

لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

____
مرحوم : اصغر اسمعیلی


شهر : مهاباد

____

ارسالی از اعضای محترم کانال


____

لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

____
مرحوم : خدیجه محمدنژاد


شهر : مهاباد

____

ارسالی از اعضای محترم کانال


____

لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

____
مرحوم : بانو سعادت مروتی


شهر : مهاباد

____

ارسالی از اعضای محترم کانال


____

لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

____
مرحوم : آزاد میرزا خضری


شهر : بوکان

____

ارسالی از اعضای محترم کانال


____

لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

____
مرحوم : احمد عبداله آذر


شهر : مهاباد

____

ارسالی از اعضای محترم کانال


____

لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

____
مرحوم : سلیمان احمدیان


شهر : مهاباد

____

ارسالی از اعضای محترم کانال


____

لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

____
جوان ناکام : مهندس کیوان شوقی


شهر : مهاباد

____

ارسالی از اعضای محترم کانال


____

لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

____
مرحوم : بانو آمنه عنکبوتی


شهر : گوگ تپه

____

ارسالی از اعضای محترم کانال


____

لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

____
مرحوم : مصطفی بهره ور


شهر : مهاباد ( روستای حاجی حسن )

____

ارسالی از اعضای محترم کانال


____

لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_
# آگهی گمشده
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

____
مرحوم : سیامند محمد پور


شهر : مهاباد

____

ارسالی از اعضای محترم کانال


____

لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

____
مرحوم : سید محمد سعید پارسا


شهر : مهاباد ( روستای قوپی بابا علی )

____

ارسالی از اعضای محترم کانال


____

لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

____
مرحوم : بانو رقیه احمدی


شهر : مهاباد

____

ارسالی از اعضای محترم کانال


____

لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_
🏴اِنالله و اِنّا اِلیه راجعون🏴

___

مرحوم : رحیم ابراهیمی


شهر : مهاباد


____

چاپ فرهنگ
09146255974


____
لینک عضویت تلگرام :
@tarhim_mhabad
____
لینک عضويت اینستاگرام :

https://instagram.com/tarhim_mahabad_