صرافی تاج
572 members
31 photos
1 video
318 links
آخرین نرخ تبادلات ارز در ایران و انگلستان
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
خريد پوندحساب31.500تا32.000 تومان
🌟خرید 5.000 پوند به بالا 32.500 تومان 🌟
فروش پوند حساب 34.000 تومان

خرید پوند نقدی 31.500 تومان
فروش پوند نقدی 33.500 تومان

👍🏻با هماهنگي تومان واريز كنيدلطفا
به دلیل نبودن ثبات قیمت پایه، قیمت قطعی روی خط👍🏻

مبالغ كمتر از ١٠٠٠£ معادل ١٠£ كارمزد دارد

📞: (0044) 07989855804
📞: (0044) 07900333732
☎️: (0044) 02037619703
تماس از ایران :
☎️:(0098) 09024651341
☎️:(021) 82805170

Suite 19 Niddry Lodge
51 Holland Street
W8 7JB
London

نشانی وبسایت👇🏻
https://sarafitaj.com

لینک کانال تلگرام 👇🏻
https://telegram.me/tajsarafi‌
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
خريد پوندحساب31.500تا32.000 تومان
🌟خرید 5.000 پوند به بالا 32.500 تومان 🌟
فروش پوند حساب 34.000 تومان

خرید پوند نقدی 31.500 تومان
فروش پوند نقدی 33.500 تومان

👍🏻با هماهنگي تومان واريز كنيدلطفا
به دلیل نبودن ثبات قیمت پایه، قیمت قطعی روی خط👍🏻

مبالغ كمتر از ١٠٠٠£ معادل ١٠£ كارمزد دارد

📞: (0044) 07989855804
📞: (0044) 07900333732
☎️: (0044) 02037619703
تماس از ایران :
☎️:(0098) 09024651341
☎️:(021) 82805170

Suite 19 Niddry Lodge
51 Holland Street
W8 7JB
London

نشانی وبسایت👇🏻
https://sarafitaj.com

لینک کانال تلگرام 👇🏻
https://telegram.me/tajsarafi‌
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
خريد پوندحساب30.500تا31.000 تومان
🌟خرید 5.000 پوند به بالا 31.500 تومان 🌟
فروش پوند حساب 33.500 تومان

خرید پوند نقدی 30.500 تومان
فروش پوند نقدی 33.000 تومان

👍🏻با هماهنگي تومان واريز كنيدلطفا
به دلیل نبودن ثبات قیمت پایه، قیمت قطعی روی خط👍🏻

مبالغ كمتر از ١٠٠٠£ معادل ١٠£ كارمزد دارد

📞: (0044) 07989855804
📞: (0044) 07900333732
☎️: (0044) 02037619703
تماس از ایران :
☎️:(0098) 09024651341
☎️:(021) 82805170

Suite 19 Niddry Lodge
51 Holland Street
W8 7JB
London

نشانی وبسایت👇🏻
https://sarafitaj.com

لینک کانال تلگرام 👇🏻
https://telegram.me/tajsarafi‌
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
خريد پوندحساب30.500تا31.000 تومان
🌟خرید 5.000 پوند به بالا 31.500 تومان 🌟
فروش پوند حساب 33.500 تومان

خرید پوند نقدی 30.500 تومان
فروش پوند نقدی 33.000 تومان

👍🏻با هماهنگي تومان واريز كنيدلطفا
به دلیل نبودن ثبات قیمت پایه، قیمت قطعی روی خط👍🏻

مبالغ كمتر از ١٠٠٠£ معادل ١٠£ كارمزد دارد

📞: (0044) 07989855804
📞: (0044) 07900333732
☎️: (0044) 02037619703
تماس از ایران :
☎️:(0098) 09024651341
☎️:(021) 82805170

Suite 19 Niddry Lodge
51 Holland Street
W8 7JB
London

نشانی وبسایت👇🏻
https://sarafitaj.com

لینک کانال تلگرام 👇🏻
https://telegram.me/tajsarafi‌
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
خريد پوندحساب30.500تا31.500 تومان
فروش پوند حساب 33.500 تومان

خرید پوند نقدی 30.500 تومان
فروش پوند نقدی 33.000 تومان

👍🏻با هماهنگي تومان واريز كنيدلطفا
به دلیل نبودن ثبات قیمت پایه، قیمت قطعی روی خط👍🏻

مبالغ كمتر از ١٠٠٠£ معادل ١٠£ كارمزد دارد

📞: (0044) 07989855804
📞: (0044) 07900333732
☎️: (0044) 02037619703
تماس از ایران :
☎️:(0098) 09024651341
☎️:(021) 82805170

Suite 19 Niddry Lodge
51 Holland Street
W8 7JB
London

نشانی وبسایت👇🏻
https://sarafitaj.com

لینک کانال تلگرام 👇🏻
https://t.me/tajsarafi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
خريد پوندحساب31.500تا32.000 تومان
فروش پوند حساب 33.500 تومان

خرید پوند نقدی 31.000 تومان
فروش پوند نقدی 33.000 تومان

👍🏻با هماهنگي تومان واريز كنيدلطفا
به دلیل نبودن ثبات قیمت پایه، قیمت قطعی روی خط👍🏻

مبالغ كمتر از ١٠٠٠£ معادل ١٠£ كارمزد دارد

📞: (0044) 07989855804
📞: (0044) 07900333732
☎️: (0044) 02037619703
تماس از ایران :
☎️:(0098) 09024651341
☎️:(021) 82805170

Suite 19 Niddry Lodge
51 Holland Street
W8 7JB
London

نشانی وبسایت👇🏻
https://sarafitaj.com

لینک کانال تلگرام 👇🏻
https://t.me/tajsarafi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
خريد پوندحساب32.000تا33.000 تومان
فروش پوند حساب 34.500 تومان

خرید پوند نقدی 32.000 تومان
فروش پوند نقدی 34.000 تومان

👍🏻با هماهنگي تومان واريز كنيدلطفا
به دلیل نبودن ثبات قیمت پایه، قیمت قطعی روی خط👍🏻

مبالغ كمتر از ١٠٠٠£ معادل ١٠£ كارمزد دارد

📞: (0044) 07989855804
📞: (0044) 07900333732
☎️: (0044) 02037619703
تماس از ایران :
☎️:(0098) 09024651341
☎️:(021) 82805170

Suite 19 Niddry Lodge
51 Holland Street
W8 7JB
London

نشانی وبسایت👇🏻
https://sarafitaj.com

لینک کانال تلگرام 👇🏻
https://t.me/tajsarafi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
خريد پوندحساب31.500تا32.00 تومان
فروش پوند حساب 34.000 تومان

خرید پوند نقدی 31.500 تومان
فروش پوند نقدی 33.500 تومان

👍🏻با هماهنگي تومان واريز كنيدلطفا
به دلیل نبودن ثبات قیمت پایه، قیمت قطعی روی خط👍🏻

مبالغ كمتر از ١٠٠٠£ معادل ١٠£ كارمزد دارد

📞: (0044) 07989855804
📞: (0044) 07900333732
☎️: (0044) 02037619703
تماس از ایران :
☎️:(0098) 09024651341
☎️:(021) 82805170

Suite 19 Niddry Lodge
51 Holland Street
W8 7JB
London

نشانی وبسایت👇🏻
https://sarafitaj.com

لینک کانال تلگرام 👇🏻
https://t.me/tajsarafi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
خريد پوندحساب32.000تا32.500 تومان
فروش پوند حساب 34.000 تومان

خرید پوند نقدی 31.500 تومان
فروش پوند نقدی 33.500 تومان

👍🏻با هماهنگي تومان واريز كنيدلطفا
به دلیل نبودن ثبات قیمت پایه، قیمت قطعی روی خط👍🏻

مبالغ كمتر از ١٠٠٠£ معادل ١٠£ كارمزد دارد

📞: (0044) 07989855804
📞: (0044) 07900333732
☎️: (0044) 02037619703
تماس از ایران :
☎️:(0098) 09024651341
☎️:(021) 82805170

Suite 19 Niddry Lodge
51 Holland Street
W8 7JB
London

نشانی وبسایت👇🏻
https://sarafitaj.com

لینک کانال تلگرام 👇🏻
https://t.me/tajsarafi